ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1

LDSC 6685

Κατάλληλη προετοιμασία υποστρώματος (απαλλαγή από σαθρά σημεία, λάδια, σκόνες, εξέχοντα αντικείμενα (αναμονές, κ.ά.) πλύση, καθαρισμός και επιπέδωση στο μέτρο του δυνατού

ΣΤΑΔΙΟ 2

LDSC 6749

Εφαρμογή με διάστρωση σε όλη την επιφάνεια του ειδικού συγκολλητικού κονιάματος ULTRACOLL THERMO (σε πάχη της τάξης των 10 mm).

ΣΤΑΔΙΟ 3

LDSC 6753
 

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης.

 

ΣΤΑΔΙΟ 4

LDSC 6806
 

Διάστρωση της άνω επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών με Χαλαζιακό Ακρυλικό Αστάρι DS-255 (σε δύο στρώσεις σταυρωτά).