ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

paratiriseis
  • Κατά τη θερμοστεγάνωση του δώματος ενός κτιρίου είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε και να τηρούμε μια σειρά από σωστές πρακτικές που συμβάλλουν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου και στην χωρίς ή με ελάχιστα προβλήματα ζωή του. Μεταξύ αυτών που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι και τα ακόλουθα:
  • Επιλέγουμε με προσοχή το θερμομονωτικό υλικό ώστε να έχει τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά και θερμομονωτική ικανότητα που θα μας αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα θερμομόνωσης της επιφάνειάς μας.
  • Οι θερμομονωτικές πλάκες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως προς τηνκαταλληλότητά τους από το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ / ETICS) που έχει επιλεγεί και εφαρμόζεται.
  • Φροντίζουμε για την επιμελή στεγάνωση της επιφάνειας (και τον περιοδικό έλεγχο της καλής κατάστασης της στεγάνωσης), ώστε να διασφαλίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε εισχώρηση νερού στα υποστρώματα της θερμομόνωσης. Το στεγανωτικό υλικό θα πρέπει να έχει την κατάλληλη διαπνοή (υδρατμοπερατότητα) ώστε να μην παρατηρούνται υγροποιήσεις και μούχλα στα υποστρώματα και ιδιαίτερα στο κάτω άκρο της πλάκας που φέρει τη θερμοστεγάνωση..
  • Φροντίζουμε για την δημιουργία εγκάρσιων αρμών διαστολής ανά 16-25 m2 επιφάνειας.
  • Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να τοποθετήσουμε επένδυση (πλακίδια, πλάκες) στην επιφάνεια, προχωρούμε στη δημιουργία κοίλου λουκιού στη συμβολή οριζοντίων και καθέτων επιφανειών με στόχο την απομάκρυνση των νερών από τα σημεία αυτά.
  • Αν πρόκειται να τοποθετήσουμε επένδυση μετά τη θερμοστεγάνωση, τότε τοποθετούμε περιμετρικά ξεκινώντας από το ύψος της βάσης της πλάκας, φύλλο πολυαιθυλαινίου 10 ή 20 mm πάχους (σφουγγαράκι) το οποίο μονώνει την επιφάνεια στην περίμετρο της αλλά λειτουργεί καιως αρμός διαστολής παίρνοντας τις τάσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή όταν η επιφάνεια υπόκειται σε συστολή και διαστολή.
  • Φροντίζουμε για τη δημιουργία κατάλληλων ρύσεων στην επιφάνεια ώστε τα νερά της βροχής να οδηγούνται προς τις υδρορροές και τα λούκια του κτιρίου και να μην λιμνάζουν στην επιφάνεια με κίνδυνο, σε περίπτωση αστοχίας, να διεισδύσουν σε αυτή.
  • Αν στην εφαρμογή που πραγματοποιούμε έχει τοποθετηθεί ελαφροβαρής στρώση ρύσεων, τότε για λόγους μεγαλύτερης προστασίας σε περίπτωση αστοχίας, είναι σκόπιμο να την στεγανώσουμε με εύκαμπτο τσιμεντοειδές στεγανωτικό, να προχωρήσουμε κατόπιν στην τοποθέτηση της στρώσης τσιμεντοκονίας επιπέδωσης και στη συνέχεια να στεγανώσουμε και αυτή τη στρώση επίσης με το ίδιο στεγανωτικό.Ο λόγος που προτείνουμε τη διπλή στεγάνωση αφορά στο γεγονός ότι η ελαφροβαρής μόνωση λειτουργεί ως ταμιευτήρας νερού (σε περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης). Αν παρ΄ ελπίδα συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, τότε, είμαστε αναγκασμένοι να αφαιρέσουμε το σύνολο της εφαρμογής μέχρι το αρχικό της υπόστρωμα και να πραγματοποιήσουμε τη διαδικασία από την αρχή.
  • Σημαντική παρατήρηση:  Κατά την εφαρμογή του CoolRoof, αν βάση μελέτης μηχανικού η κατασκευή δεν πρέπει να δεχθεί επιπλέον βάρος, αντικαθιστούμε τη στρώση τσιμεντοκονίας (εργοταξιακής ή τυποποιημένης (D6)), με αφρομπετόν ή περλομπετόν. Σε αυτή την περίπτωση η σταθεροποίηση του γεμίσματος επιτυγχάνεται με εμποτισμό της επιφάνειάς του με Duromax σε αραίωση 1:5 με νερό. Στην συνέχεια και πριν στεγνώσει η επιφάνεια, γίνεται διάστρωση στο σύνολό της με την τσιμεντοκονία D-6, σε πάχος 2cm. Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δημιουργία σκληρού υποστρώματος ικανού να δεχθεί με ασφάλεια τη στεγανωτική στρώση με Hydrostop Roof.