ΣΤΑΔΙΟ 5

LDSC 6869

Διάστρωση της επιφάνειας με το ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα D-6 (σε πάχη 4-10 cm) ή με εργοταξιακό τσιμεντοκονίαμα ( άμμος:τσιμέντο σε αναλογία (3:1), μετά από παρέλευση 24 ωρών.

ΣΤΑΔΙΟ 6

1coolroof6

Δημιουργία κοίλου λουκιού στη συμβολή οριζοντίων με κάθετες επιφάνειες με χρήση ειδικού τσιμεντοκονιάματος DUROFIX.

ΣΤΑΔΙΟ 7

LDSC 6993

Διαβροχή (3-4 φορές με νερό για τις επόμενες 24 ώρες) του συνόλου της επιφάνειας.

ΣΤΑΔΙΟ 8

LDSC 7033

Τοποθέτηση λωρίδων υαλοπλέγματος DS-4160 πλάτους 20 cm περιμετρικά της επιφάνειας (κάλυψη του κοίλου λουκιού) και επίστρωση (εγκιβωτισμός) των λωρίδων του υαλοπλέγματος με το τσιμεντοειδές στεγανωτικό HYDROSTOP ROOF.

ΣΤΑΔΙΟ 9

LDSC 7019

Επίστρωση στο σύνολο της επιφάνειας, του τσιμεντοειδούς στεγανωτικού HYDROSTOP ROOF.

ΣΤΑΔΙΟ 10

LDSC 7068

Τοποθέτηση & εγκιβωτισμός εντός του συνόλου της επιφάνειας της πρώτης στρώσης του Hydrostop Roof, υαλοπλέγματος DS-4160.

ΣΤΑΔΙΟ 11

LDSC 7080

Τοποθέτηση & εγκιβωτισμός εντός του συνόλου της επιφάνειας της πρώτης στρώσης του Hydrostop Roof, υαλοπλέγματος DS-4160.

κορυφή σελίδας