ΣΤΑΔΙΟ 1

LDSC 6685

Κατάλληλη προετοιμασία υποστρώματος (απαλλαγή από σαθρά σημεία, λάδια, σκόνες, εξέχοντα αντικείμενα (αναμονές, κ.ά.) πλύση, καθαρισμός και επιπέδωση στο μέτρο του δυνατού

ΣΤΑΔΙΟ 2

LDSC 6749

Εφαρμογή με διάστρωση σε όλη την επιφάνεια του ειδικού συγκολλητικού κονιάματος ULTRACOLL THERMO (σε πάχη της τάξης των 10 mm).

ΣΤΑΔΙΟ 3

LDSC 6753
 

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης.

 

ΣΤΑΔΙΟ 4

LDSC 6806
 

Διάστρωση της άνω επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών με Χαλαζιακό Ακρυλικό Αστάρι DS-255 (σε δύο στρώσεις σταυρωτά).


 

ΣΤΑΔΙΟ 5

LDSC 6869

Διάστρωση της επιφάνειας με το ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα D-6 (σε πάχη 4-10 cm) ή με εργοταξιακό τσιμεντοκονίαμα ( άμμος:τσιμέντο σε αναλογία (3:1), μετά από παρέλευση 24 ωρών.

ΣΤΑΔΙΟ 6

1coolroof6

Δημιουργία κοίλου λουκιού στη συμβολή οριζοντίων με κάθετες επιφάνειες με χρήση ειδικού τσιμεντοκονιάματος DUROFIX.

ΣΤΑΔΙΟ 7

LDSC 6993

Διαβροχή (3-4 φορές με νερό για τις επόμενες 24 ώρες) του συνόλου της επιφάνειας.

ΣΤΑΔΙΟ 8

LDSC 7033

Τοποθέτηση λωρίδων υαλοπλέγματος DS-4160 πλάτους 20 cm περιμετρικά της επιφάνειας (κάλυψη του κοίλου λουκιού) και επίστρωση (εγκιβωτισμός) των λωρίδων του υαλοπλέγματος με το τσιμεντοειδές στεγανωτικό HYDROSTOP ROOF.

ΣΤΑΔΙΟ 9

LDSC 7019

Επίστρωση στο σύνολο της επιφάνειας, του τσιμεντοειδούς στεγανωτικού HYDROSTOP ROOF.

ΣΤΑΔΙΟ 10

LDSC 7068

Τοποθέτηση & εγκιβωτισμός εντός του συνόλου της επιφάνειας της πρώτης στρώσης του Hydrostop Roof, υαλοπλέγματος DS-4160.

ΣΤΑΔΙΟ 11

LDSC 7080

Τοποθέτηση & εγκιβωτισμός εντός του συνόλου της επιφάνειας της πρώτης στρώσης του Hydrostop Roof, υαλοπλέγματος DS-4160.

κορυφή σελίδας