ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

paratiriseis

  • Κατά την τοποθέτηση ενός συστήματος θερμοπρόσοψης σε ένα κτίριο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ακολουθούμε κάποιες οδηγίες σωστής πρακτικής που θα διασφαλίσουν την ποιότητα κατασκευής και τη διάρκεια του συστήματος στο χρόνο και τις καταπονήσεις πάσης φύσης.
  • Οι επιφάνειες του κτιρίου στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθεί σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να ελέγχονται ως προς την επιπεδότητά και την κατακορύφωσή τους πριν την έναρξη των εργασιών. Θα πρέπει να γίνονται όλες οι απαραίτητες προεργασίες επιπέδωσής τους καθώς η επιπεδότητα του υποστρώματος επηρρεάζει την αισθητική αρτιότητα της τελικής επιφάνειας της θερμοπρόσοψης.
  • Οι θερμομονωτικές πλάκες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι πιστοποιημένες ως προς τηνκαταλληλότητά τους από το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΕΘ / ETICS) που έχει επιλεγεί και εφαρμόζεται.
  • Οι πλάκες του μονωτικού υλικού που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να τοποθετούνται σε άριστη συναρμογή μεταξύ τους, σταυρωτά με κατεύθυνση από κάτω προς τα επάνω.
  • Η μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών πρέπει να γίνεται με τα κατάλληλα κάθε φορά βύσματα, ανάλογα με το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας, το είδος του υποστρώματος (σοβάς, τούβλο, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, κ.ά.) αλλά και τη θέση (σε ευπαθή ή μη σημεία της επιφάνειας) . Πλησίον των ακμών του κτιρίου οι επιφάνειες δέχονται περισσότερες καταπονήσεις και για το λόγο αυτό η μηχανική τους στερέωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη χρήση περισσότερων βυσμάτων ανά m2 (από 8-12 βύσματα ανά m2,ανάλογα με την περίπτωση). Το βάθος της αγκύρωσης στο φέροντα οργανισμό της θερμοπρόσοψης δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1,5 – 2 cm.
  • Στο τμήμα της περιμετρικής θερμομόνωσης (σε επίπεδο εδάφους) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται θερμομονωτικές πλάκες υψηλότερων προδιαγραφών από ότι σε ανωτέρα τμήματα, καθώς η καταπόνηση, κυρίως από υγρασία, αλλά και άλλους παράγοντες, είναι σημαντικά μεγαλύτερη στην περιοχή αυτή από ότι σε άλλα σημεία της εφαρμογής.
  • Κατά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος, θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε όλα τα διαφορετικά μέρη του να αλληλεπικαλύπτονται σε πλάτος της τάξης των δέκα εκατοστών του μέτρου.Η επιφάνεια της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι απαραίτητο να είναι υδρατμοπερατή. Τόσο κατά την φάση της κατασκευής της (με την επιλογή των υλικών των επιμέρους στρώσεων με τρόπο που η σύνθεσή τους να δημιουργεί συνθήκη υδρατμοπερατότητας), όσο και αργότερα, όταν π.χ. θα παραστεί ανάγκη για επαναβαφή της θερμομονωμένης επιφάνειας (η επαναβαφή πρέπει να γίνει με χρώμα που να πληροί με τη σειρά του τη συνθήκη της υδρατμοπερατότητας).
  • Η σημασία στη λεπτομέρεια της κατασκευής μιας θερμοπρόσοψης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ποιότητα κατασκευής και την ελαχιστοποίηση αστοχιών που μπορεί να προκληθούν π.χ. από την εισροή υγρασίας ή νερού στα υποστρώματά της που μπορεί να έχει ως συνέπεια την μερική ή ολική καταστροφή της.