ΣΤΑΔΙΟ 1

DSC 6133

Έλεγχος και προετοιμασία του υποστρώματος επί του οποίου θα δημιουργηθεί θερμομονωτική επιφάνεια.Το υπόστρωμα είναι δυνατόν να είναι κατασκευασμένο από πέτρα, μπετόν, τούβλο, σοβά τσιμεντοσανίδα,ή συνδυασμό των παραπάνω υλικών.Καλό είναι να γνωρίζουμε το πάχος της τοιχοποιίας, την ακριβή της σύνθεση και την κατάσταση της πριν την έναρξη των εργασιών θερμομόνωσης σε αυτή.Θα πρέπει απαραίτητα να αντιμετωπίζουμε και να επισκευάζουμε την οποιαδήποτε βλάβη (βλάβη που μπορεί να αφορά π.χ. διαρροή υγρασίας, μέχρι θέματα που αφορούν τη στατικότητα της).Η γνώση των παραπάνω ίσως καθορίσει επιμέρους χαρακτηριστικά και τρόπους εφαρμογής της θερμομόνωσης (π.χ. το πάχος και τον τύπο της θερμομονωτικής πλάκας που θα επιλεγεί, μελέτη για το βάρος/m2 με το οποίο είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, κ.ά.). Ελέγχουμε εάν τα στοιχεία που αποτελούν την τοιχοποιία φέρουν κάποιο είδος μόνωσης. Ελέγχουμε την πιθανή ύπαρξη θερμογεφυρών (ικανή ένδειξη σε περιπτώσεις ύπαρξής τους είναι η εμφάνιση μούχλας εσωτερικά στο σημείο που υπάρχει θερμογέφυρα ή γύρω από αυτή). Απομακρύνουμε από την επιφάνεια στο βαθμό που είναι εφικτό κάθε είδους εμπόδια όπως: υδρορροές, εξοχές περβαζιών,διακοσμητικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, κ.ά.

ΣΤΑΔΙΟ 2

DSC 6150

Στην κατάλληλα προετοιμασμένη και απαραιτήτως επίπεδη επιφάνεια τοποθετούμε οδηγό εκκίνησης/στήριξης κατά μήκος της βάσης
της επιφάνειας με χρήση των απαραίτητων αποστατών ώστε να επιτύχουμε την σωστή κατακορύφωση της εφαρμογής

ΣΤΑΔΙΟ 3α & 3β

DSC 6182 DSC 6198

Αφού διαστρώσουμε την επιφάνεια της κάθε πλάκας πολυστερίνης σε πάχος από 5 έως 10 mm, ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος, με το ειδικό πιστοποιημένο συγκολλητικό ULTRACOLL THERMO, συγκολλούμε πιέζοντας τις πλάκες πολυστερίνης στην επιφάνεια. Η περιμετρική θερμομόνωση γίνεται με χρήση ενισχυμένης πολυστερίνης υψηλών προδιαγραφών για προστασία της εφαρμογής από την ανοδική υγρασία και τις κτυπογενείς βλάβες στην περίπτωση που η εφαρ- μογή ξεκινά από το επίπεδο του εδάφους. Φροντίζουμε για την άψογη συναρμογή των πλακών μεταξύ τους και επίσης φροντίζουμε ώστε η κάθε σειρά πλακών να διασταυρώνει τους αρμούς της με την αμέσωςεπόμενη σειρά. Ο λόγος που λειτουργούμε κατ' αυτό τον τρόπο είναι για να αποφύγουμε τη δημιουργία θερμογεφυρών και ρηγματώσεων. Φροντίζουμε ώστε οι αρμοί των πλακών να μην συμπίπτουν με αρμούς της υποκείμενης επιφάνειας (π.χ. με τον αρμό μεταξύ τούβλινης τοιχοποιίας και τσιμεντένιων δοκών). Η τοποθέτηση των πλακών περιμετρικά των ανοιγμάτων της επιφάνειας (π.χ. σε πόρτες και παράθυρα),πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη μέθοδο. Πάνω από τις γωνίες των ανοιγμάτων (πόρτες – παράθυρα) τοποθετούμε απαραίτητα ολόκληρες θερμομονωτικές πλάκες. Αποφεύγουμε τα κενά ανάμεσα στην περιοχή των γωνιών. Για να το πετύχουμε αυτό μια καλή πρακτική μέθοδος είναι το κόψιμο των πλακών σε σχήμα Γ, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 1.Οι εσωτερικές (κάθετες στην επιφάνεια θερμομόνωσης) επιφάνειες των κουφωμάτων θα πρέπει απαραίτητα να μονώνονται με λεπτά φύλλα πολυστερίνης πάχους έως 3 cm.

 

SXEDIO01

ΣΤΑΔΙΟ 4 & 5

DSC 6215 DSC 6256

Αφού έχουμε τοποθετήσει και συγκολλήσει τις πλάκες πολυστερίνης στο σύνολο της επιφάνειας εφαρμογής και μετά από παρέλευση 24 ωρών για να στεγνώσει η κόλλα (ULTRACOLL THERMO), δημιουργούμε, με χρήση ειδικού ποτηροτρύπανου κατάλληλες (διάμετρος – βάθος) βάσεις (πατούρες) για την τοποθέτηση των βυσμάτων στερέωσης των θερμομονωτικών πλακών. Τοποθετούμε τα βύσματα ( 6-8 βύσματα ανά 1 m2 επιφάνειας). Τα βύσματα τοποθετούνται απαραίτητα στα σημεία σύμπτωσης των πλακών αλλά και σε άλλα σημεία της επιφάνειάς τους. Για το μέρος της επιφάνειας που βρίσκεται πλησίον (1 έως 2 μέτρα) των καθέτων ακμών της τοιχοποιί- ας, η τοποθέτηση βυσμάτων πρέπει να είναι πυκνότερη (τουλάχιστον 8-10 βύσματα ανά m2), προληπτικά, προς αποφυγή αποκολλήσεων εξαιτίας ισχυρών πλευρικών ανέμων, σεισμών, ή άλλων μηχανικών καταπονήσεων όπως φαίνεται στο Σχέδιο 2.Προχωρούμε στην τοποθέτηση γω νιόκρανων στις ακμές της θερμο μονωμένης επιφάνειας, στις άκρες της ή στα ανοίγματά της, με χρήση ULTRACOLL THERMO για τη σω στή τοποθέτηση και ισχυρή συγκόλ λησή τους. Ενισχύουμε τις γωνίες των ανοιγμάτων με λωρίδες υαλο πλέγματος 30 cm x 40 cm, τις οποί ες εγκιβωτίζουμε σε ULTRACOLL THERMO και οι οποίες τοποθετού νται όπως φαίνεται στο Σχέδιο 3.

stadio4-5-thermoseal